OUR TEAM

yagyachakra

Acharya Shekhar Bahuguna - Founder/Head Pandit

yagyachakra

Shikha Verma - Communication Manager

yagyachakra

Acharya Rakesh Bhardwaj - Pandit / Astrologer

yagyachakra

Acharya Naveen Nautiyal - Astrologer/Gems specialist

yagyachakra

Acharya Neeraj Joshi - Yoga instructor

yagyachakra

Acharya Ram Adhikari - Music / Meditation

yagyachakra

Acharya Parvesh Raturi

Acharya Sandeep Bhatt Ji - Guruji/Vedas